ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਲੇਖਿਕਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਰ ਚੰਨ ਜੰਮੂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ

ਨੀ ਛੱਡ ਪਰੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ , ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ,ਭੈਣੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕਲ

ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ ।ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੂਨ ਲਾਲ ਤੋ

Continue reading “ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ” »